Kopīgas mantas sadale

DAŽĀS SITUĀCIJĀS KOPĪGAIS ĪPAŠUMS VAR KĻŪT PAR NEĒRTU ĪPAŠUMA FORMU TĀ ĪPAŠNIEKIEM. ŠĀDOS GADĪJUMOS TIEK IZVIRZĪTS JAUTĀJUMS PAR ŠĪ ĪPAŠUMA SADALI. BEZ TAM IR SITUĀCIJAS, KAD OBLIGĀTĀ ĪPAŠUMA SADALE IR NOTEIKTA AR LIKUMU.

Saskaņā ar likumu, nekas un neviens nevar piespiest īpašnieku palikt par kopīpašuma daļas turētāju. Katrs īpašnieks ir tiesīgs prasīt kopīpašuma sadali.

Kopīpašuma sadalīšana var būt veikta:

 • ārpustiesas kārtībā – piemēram, pusēm savstarpēji vienojoties, vai saskaņā ar šķīrējtiesas spriedumu, ja īpašnieki ir vienojušies par strīda izskatīšanu šķīrējtiesā;
 • tiesas kārtībā – piemēram, ja īpašnieki nevar vienoties par īpašuma sadali, vai gadījumā, ja konkrētajā situācijā šāda kārtība ir noteikta ar likumu.

Pastāv dažādi kopīpašuma sadales varianti, piemēram:

 • sadalāmā īpašuma reālās daļas izdalīšana katram īpašniekam, – tas nozīmē, ka katrs īpašnieks saņem tehniski, konstruktīvi vai citā reālā veidā atdalīto mantas daļu;
 • visas mantas nodošana viena īpašnieka īpašumā, uzliekot viņam pienākumu izmaksāt pārējiem kopīpašniekiem viņu daļas naudā;
 • u.c..

Visbiežāk īpašuma sadalīšana ir svarīga šādās situācijās:

 • laulības laikā iegūto laulāto kopīpašuma sadalīšana – ir obligāts prasījumus šķirot laulību;
 • mantošanas rezultātā saņemta kopīpašuma sadalīšana;
 • nekustamā īpašuma sadalīšana – ir īpaši aktuāla gadījumos, kad kopīpašnieki nevar vienoties par nekustamā īpašuma lietošanas kārtību, vai kopīga īpašuma lietošana konkrētajā gadījumā ir apgrūtināta vai pat neiespējama;
 • kustama īpašuma sadalīšana – piemēram, vērtslietas, antīkas lietas, kad īpašuma tiesības uz tiem pieder vairākām personām.

Mūsu speciālisti varēs:

 • izvēlēties visefektīvāko kopīpašuma sadalīšanas variantu konkrētajā situācijā,
 • mutiskā un/vai rakstiskā formā veikt pārrunas ar citiem īpašniekiem par jaunas īpašuma lietošanas kārtības noteikšanu vai esošās kārtības izmaiņām, vai par kopīpašuma sadali,
 • sagatavot pieteikumu par mantas sadali iesniegšanai šķīrējtiesā vai tiesā,
 • pārstāvēt Jūsu intereses tiesā,
 • sagatavot citus procesuālus dokumentus,
 • kā arī sniegt Jums konsultācijas sakarā ar citiem jautājumiem un kopīpašuma sadalīšanas procesa īpatnībām.