Likumi un citi normatīvie akti

Latvijas Republikas Satversme

Valsts pārvaldes iekārtas likums

Administratīvā procesa likums

Likums Par pašvaldībām

Likums Par tiesu varu

 

Civillikums

Civilprocesa likums

Tiesu izpildītāju likums

Bāriņtiesu likums

Bērnu tiesību aizsardzības likums

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums

 

Komerclikums

Maksātnespējas likums

Parādu ārpustiesas atgūšanas likums

 

Patērētāju tiesību aizsardzības likums

Noteikumi Par patērētāja kreditēšanu

 

Darba likums

Darba aizsardzības likums

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums

 

Likums Par nodokļiem un nodevām

Likums Par iedzīvotāju ienākuma nodokli

Likums Par uzņēmumu ienākuma nodokli

Mikrouzņēmumu nodokļa likums

Pievienotās vērtības nodokļa likums

Likums Par nekustamā īpašuma nodokli

 

Zemesgrāmatu likums

Likums Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās

Noteikumi Par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā

 

Likums Par dzīvojamo telpu īri

 

Par valsts sociālo apdrošināšanu

Valsts sociālo pabalstu likums

 

Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums

Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likums