Laulības šķiršana

Laulība var būt šķirta, ja tā ir izirusi un ir atrisināti jautājumi par:

  • kopīga bērna aizgādību;
  • uzturlīdzekļiem bērna uzturam;
  • laulībā iegūtas laulāto kopmantas sadali.

Pastāv divi šo jautājumu risināšanas veidi:

  • Bezstrīdus – laulātie piekrīt laulības šķiršanai un noslēdz savā starpā rakstveida vienošanos.

Bezstrīdus kārtībā laulību šķir zvērināts notārs.

valsts nodeva, šķirot laulību pie notāra (kopā ar amata atlīdzību), ir aptuveni 100 eiro.

Bezstrīdus kārtībā laulība tiek šķirta viena mēneša laikā pēc dienas, kad notārs ir noformējis laulāto pieteikumu par laulības šķiršanu.

  • Strīdus – jautājumu izlemšana tiesā, ja laulātie nevar vienoties.

Strīdus kārtībā laulības šķiršana notiek tiesā.

Valsts nodeva par laulības šķiršanu –142,29 eiro.

Par laulības laikā iegūtas kopmantas sadali papildus maksājama valsts nodeva, kuras apmērs tiek noteikts atkarībā no sadalāmās mantas kopējās vērtības. Laulības šķiršanas termiņi strīdus kārtībā atkarīgi no lietas sarežģītības un tiesu noslogojuma. Minimālais lietas izskatīšanas termiņš tiesā – orientējoši divi mēneši.

Strīdus kārtībā pieteicējs pamato savu prasījumu par laulības šķiršanu, laulības laikā iegūtas kopmantas sadali un ar bērnu saistīto jautājumu izlemšanu. Otra puse ir tiesīga izteikt savus iebildumus un pretprasījumus.

Mūsu speciālists sastādīs laulāto rakstveida vienošanās vai, strīda gadījumā, prasības pieteikumu par laulības šķiršanu un ar to saistīto jautājumu risināšanu.

Jūsu prasījumu precīzai formulēšanai un visu jautājumu efektīvai risināšanai strīdus kārtībā mēs iesakām izmatot mūsu speciālista pakalpojumus, kurš pārstāvēs Jūsu intereses tiesā.

Citu svarīgo apstākļu noskaidrošanai, kā arī likumā noteikto speciālo laulības šķiršanas nosacījumu noteikšanai, kas ir nozīmīgi Jūsu konkrētajā situācijā, ir nepieciešama klātienes konsultācija.

Mēs palīdzēsim Jums šķirt laulību Jums un Jūsu tuviniekiem visizdevīgākā un ātrākā veidā!