Laulības līguma noformēšana

MŪSDIENU LAULĪBAS ĪPAŠA ĪPATNĪBA IR IESPĒJA SKAIDRI NOREGULĒT LAULĀTO MANTISKAS ATTIECĪBAS, KAS ĻAUJ KATRAM LAULĀTAM BŪT DROŠAM PAR VIŅA MANTAS STĀVOKLI KĀ LAULĪBAS LAIKĀ, TĀ ARĪ LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS GADĪJUMĀ. PILNĪGA MANTISKA STĀVOKĻA PAREDZAMĪBA TIEK GARANTĒTA NOSLĒDZOT LAULĪBAS LĪGUMU.

Latvijas tiesību normas paredz divus laulāto mantisko attiecību regulēšanas variantus:

  • uz likuma pamata, 
  • uz līguma pamata.

Kā redzams, laulības līgums ir alternatīva parastajai, ar likumu noteiktajai laulāto mantisko attiecību kārtībai. Tas nozīmē, ka līdz brīdim, kad laulātie ir vienojušies par alternatīvas kārtības piemērošanu (līdz laulības līguma noslēgšanas brīdim), pilnā apjomā darbojas likumā noteiktā kārtība.

Saskaņā ar likumu, katram laulātām pieder manta, kas piederējusi viņam pirms laulības noslēgšanas, kā arī viņa atsevišķa manta, kas iegūta laulības laikā. Piemēram, laulātā atsevišķa manta ir viņa saņemts mantojums, kā arī dāvanas un priekšmeti, kas noder tikai viena laulātā personīgai lietošanai.

Viss pārējais, ko laulības laikā laulātie iegūst kopīgi vai viens no viņiem, bet par abu laulāto līdzekļiem vai ar otra laulātā darbības palīdzību, tiek atzīts par abu laulāto kopīgo mantu.

Laulības līgums ļauj ne tikai grozīt šos vispārējos noteikumus, bet arī skaidri noteikt, kādas mantas pieder katram laulātajam.

Noslēdzot laulības līgumu visu laulāto mantu var:

  • sadalīt,
  • apvienot (kā laulības laikā iegūto kopīgo mantu, tā arī atsevišķo).

Laulības līgumu var noslēgt kā pirms laulības, tā arī laulības laikā.

Laulības līgums tiek noslēgts pie zvērināta notāra, abu laulāto klātbūtnē.

Laulības līguma saskaņoto projektu sagatavos mūsu speciālisti. Jums būs tikai jāierodas pie notāra norunātajā laikā  parakstīt līgumu. 

Lai laulības līgums būtu saistošs trešajām personām (piemēram, laulāto kreditoriem), to ir jāreģistrē Laulāto mantisko attiecību reģistrā. Valsts nodeva par līguma reģistrāciju - 10 lati + 8 lati par obligāto sludinājuma publikāciju laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Mēs palīdzēsim Jums sakārtot Jūsu mantiskās attiecības!