Bērna uzturlīdzekļu (alimentu) piedziņa

Saskaņā ar Latvijas tiesību normām, līdz brīdim, kad bērns būs spējīgs pats sevi apgādāt vēcākiem ir pienākums samērā ar viņu mantas stāvokli uzturēt bērnu.

Savukārt, minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kuru bērnam nodrošināt ir pienākums katram no vecākiem neatkarīgi no viņa mantas stāvokļa, nosaka Ministru kabinets. Šis apmērs atkarīgs no bērna vecuma un sastāda noteikto procentu no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

Vecāka pienākums gādāt par bērna uzturēšanu neizbeidzas, ja vecāki nedzīvo kopā (piemēram, laulības šķiršanas gadījumā).

Ir divi pamata veidi, kā noteikt uzturlīdzekļu apmēru bērna uzturēšanai:

  • uz rakstveida vienošanās pamata;
  • tiesas kārtībā.

Rakstveida vienošanās noteikumiem ir jābūt pareizi saformulētiem un noformētiem, lai vienošanās noteikumu neievērošanas vai pārkāpšanas gadījumā varētu efektīvi panākt tās izpili tiesas ceļā.

Ja vēcāks atsakās brīvprātīgi pildīt savu pienākumu dot bērnam uzturlīdzekļus (neatkarīgi no tā, kādā veidā šis pienākums ir noteikts – uz likuma vai rakstveida vienošanās pamata), ir jāgriežas tiesā ar prasījumu par šādu līdzekļu apmēra noteikšanu un piedziņu.

Uzturlīdzekļu apmēru, kas pārsniedz minimālo Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikto, tiesā ir jāpamato un jāpierada.

Praksē vecākiem un bērniem, kas mēģina patstāvīgi griezties tiesā, par galveno problēmu kļūst atbildētāja reāla mantas stāvokļa pierādīšana. Tāpēc prasības pieteikuma sastādīšanu un turpmāko lietas vešanu tiesā labāk uzticēt speciālistam. 

Mēs esam gatavi palīdzēt Jums kā jautājumu noregulēšanā pirmstiesas stadijā, tā arī pārstāvēt bērna intereses un tiesības tiesā.

Ir svarīgi, ka puse, kura pieprasa piedzīt uzturlīdzekļus bērna uzturam, tiek atbrīvota no valsts nodevas samaksas. Lietas izskatīšanas termiņi tiesā ir atkarīgi no lietas sarežģītības, pieprasīto uzturlīdzekļu apmēra un tiesu noslogojuma. Minimālais varbūtējs lietas izskatīšanas termiņš tiesā gadījumā, ja pieprasīto uzturlīdzekļu summa nepārsniedz EUR 2100 gadā, ir sākot no pusotra mēneša.

Jau pēc tiesas prāvas uzsākšanas, līdz sprieduma pieņemšanai lietā, tiesa var noteikt pagaidu uzturlīdzekļu apmēru bērna uzturam. Līdz ar to ir skaidrs, ka griešanās tiesā ir konkrēts praktisks labums. Tāpēc, ja bērna vēcāks nemaksā un negrasās maksāt uzturlīdzekļus, labāk nevilcināties ar prasības pieteikuma iesniegšanu.

Ja pēc tiesas sprieduma pieņemšanas tiesu izpildītājs atzīs, ka piedzīt no vecāka uzturlīdzekļus bērna uzturam faktiski nav iespējams (piemēram, ja vecākam nav nekāda īpašuma un ienākumu avota), pastāv iespēja saņemt daļu no līdzekļiem no valsts uzturlīdzekļu garantiju fonda. Šai nolūkā ir jāgriežas fondā ar attiecīgu pieteikumu.

Šinī gadījumā izmaksas veiks uzturlīdzekļu garantiju fonds, kuram ir tiesības piedzīt samaksāt0s līdzekļus no vecāka - nemaksātāja.

No 2017.gada 1.janvāra palielinās izmaksājamo uzturlīdzekļu apmērs.

No 2017.gada 1.janvāra uzturlīdzekļi tiks izmaksāti EUR 95 līdz 7 gadu vecumam un EUR 114 no 7 līdz 18 gadu vecumam.

Sīkāku informāciju par Jūsu konkrētās lietas īpatnībām Jūs varat saņemt konsultējoties ar mūsu speciālistiem.