Parādu piedziņa tiesvedības kārtībā

PARĀDA PIEDZIŅA TIESAS KĀRTĪBĀ NOTIEK UZ TIESAI IESNIEGTA KREDITORA PIETEIKUMA PAMATA. PAR LIETAS IZSKATĪŠANU TIESĀ MAKSĀJAMA VALSTS NODEVA, KĀ ARĪ CITI TIESĀŠANAS IZDEVUMI. VALSTS NODEVAS APMĒRS IR ATKARĪGS NO SUMMAS APMĒRA, KURU PIETEICĒJS VĒLAS PIEDZĪT NO OTRAS PUSES.

Dažos gadījumos, ja tiek ievēroti likumā paredzētie nosacījumi, kreditoram ir iespēja iesniegt tiesā:

 • pieteikumu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildi,

 • pieteikumu par saistību piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā,

Mūsu speciālisti palīdzēs:

 • izvēlēties efektīvāko parāda piedziņas variantu Jūsu konkrētajā situācijā,

 • mutiskā vai rakstiskā formā veikt pārrunas ar parādnieku par parāda atmaksu, korekti izklāstīt Jūsu prasījumus,

 • noslēgt jaunas vai koriģēt esošās vienošanās par parāda atmaksu,

 • sagatavot pieteikumu iesniegšanai šķīrējtiesā vai tiesā, kā arī pārstāvēt Jūsu intereses tiesā,

 • sagatavot citus procesuālus dokumentus.

Ārpustiesas kārtībā ir iespējami šādi risinājumi:

 • puses vienojas par parāda atmaksu;

 • kreditors griežas šķīrējtiesā un panāk sava prasījuma atzīšanu un parāda piedziņu.

Šķīrējtiesa ir privāta nevalstiska struktūra, kas izveidota saimniecisko un komerciālo strīdu izskatīšanai. Strīda izskatīšana šķīrējtiesā ir iespējama tikai gadījumā, ja puses ir noslēgušas līgumu par strīda izskatīšanu šķīrējtiesā. Pušu piekrišana strīda izskatīšanai šķīrējtiesā var būt ieslēgta līgumā, ar kuru tiek nodibināta parādsaistība.

Salīdzinājumā ar tiesas kārtību, griešanās šķīrējtiesā ar prasījumu par parāda piedziņu ir virkne priekšrocību:

 • lietas izskatīšana šķīrējtiesā notiek ievērojami īsākā laikā;

 • puses ir tiesīgas izvēlēties šķīrējtiesnešus konkrētā strīda izskatīšanai;

 • pastāv iespēja paredzēt līgumā jebkāda strīda atrisināšanu rakstveida procesa ietvaros (t.i., risināt strīdu uz šķīrējtiesai iesniegto dokumentu pamata, bez pušu piedalīšanās tiesas sēdēs);

 • šķīrējtiesas spriedums nav pārsūdzams.

Nav bezcerīgu situāciju.